top of page

Algemene voorwaarden

 

Merckx Meubelen BV                             

Moorselbaan 448                                   
9300 Aalst                                              

aalst@merckxmeubelen.com                

BTW BE 0682.418.457                          
KBC BE 62 7360 4192 3161                 

0468.494.394                                        

Merckx Meubelen NV

Denderstraat 8

9400 Ninove - Meerbeke

ninove@merckxmeubelen.com

BTW BE 0459.959.152

KBC BE 87 4399 0627 1194

054.341.468

1. CONFORMITEIT

1.1 De verkoper Merckx Meubelen waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent:

  • Dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst, reclame of etikettering en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde modellen in toonzaal dan wel op de website of andere communicatievormen.

  • Dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.

1.2 Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook natuurlijke kenmerken van hout, zoals (wind)barsten, noesten, vergroeiingen, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Deze verschillen kunnen aanwezig zijn zowel bij massief hout, bij een fineer afwerking als bij gelakt hout, en dit ook bij verschillende fronten. Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.

 

2. GARANTIE

Merckx Meubelen is jegens de koper verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen. Deze wettelijke garantie van 2 jaar geldt vanaf het moment van afhaling of levering. Merckx Meubelen is niet aansprakelijk voor normale slijtage of verkeerd gebruik, overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een meubel door de koper. De koper heeft recht op kosteloze herstelling, of indien deze onmogelijk blijkt of de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, vervanging door een vergelijkbaar meubel. De koper dient een gebrek wettelijk gezien binnen de eerste 2 maanden na vaststelling te melden. Een extra bestelperiode van de vervangstukken kan in voorkomend geval niet vermeden worden.

3. BETALING EN PRIJS

3.1 Alle verkopen worden gedaan te Merckx Meubelen Aalst of Ninove zonder recht op krediet of laattijdige betaling. Bij de bestelling zal steeds een voorschot volgens afspraak worden voldaan.

De verkoper informeert de koper op het moment dat de goederen ontvangen zijn bij de verkoper. De koper is gehouden om binnen de 7 dagen na dit moment het saldo te voldoen. Dit met uitzondering van eventuele supplementaire lift- en plaatsingskosten, als die tijdsgebonden zijn en bij de levering worden afgerekend.

Na ontvangst van betaling zal de verkoper een afspraak voor afhaling of levering maken met de koper.

3.2 Eventuele uitzonderingen op art 3.1 zijn enkel geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk op de voorzijde van de overeenkomst zijn overeengekomen en vermeld. Een openstaand saldo zal uiterlijk op het moment van de levering of bij de afhaling worden voldaan.

3.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. Een bijhorende foto op website of op andere communicatiemiddelen is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien het BTW percentage wijzigt wordt dit gewijzigde percentage retroactief op de voorheen afgesloten en nog af te halen of te leveren goederen toegepast. Indien vervoer- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs die op de dag van de aankoop op de website of het medium staat is de geldige prijs. Merckx Meubelen is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten, zowel online als offline.

 

4. LAATTIJDIGE BETALING

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:

  1. € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;

  2. € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;

  3. € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Voor ondernemingen , Een betaling in afwijking van art 3 mbt de prijs of het saldo is een laattijdige betaling. In dit geval zal van rechtswege, na ingebrekestelling, een verwijlintrest ten bedrage van 1% per maand door de koper verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag. Bovendien komen de partijen overeen dat bij laattijdige betaling van de prijs de koper op het onbetaalde bedrag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 12% op het onbetaalde bedrag met een minimum van €185 en zulks van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde artikelen het exclusieve eigendom van Merckx meubelen tot op het moment van de volledige betaling door de koper. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Merckx Meubelen te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Zowel bij koop-verkoop overeenkomsten, dan wel bij aannemingsovereenkomsten (indien van toepassing oa bij aankopen van maatwerk, keukens ea) gaat het risico over bij levering, of deelleveringen: een oplevering is in deze niet noodzakelijk.

Het risico wegens verlies, diefstal of beschadiging gaat evenwel over op de koper, wanneer hij de goederen fysiek in bezit neemt.

6. WIJZIGING BESTELLING

Door de ondertekening van deze verkoopovereenkomst is de verkoop definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd. Indien de koper een wijziging wenst van bestelde maar nog niet geleverde goederen dient hij dit binnen de 5 werkdagen na de oorspronkelijke verkoopdatum aan te vragen en dient Merckx Meubelen uitdrukkelijk akkoord te gaan. 

7. AFHALING en LEVERING

7.1 Een drempellevering is een levering op het leveringsadres, op het gelijkvloers in de eerste ruimte (zoals inkomhal of garage), zonder uitpakken of monteren. Tenzij anders vermeld.

De koper dient er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrij beschikbare ruimte te voorzien van 18 meter voor de vrachtwagen, dit binnen de 10 meter van het leveringsadres. Bij ontstentenis wordt de werktijd voor het laden en lossen aangerekend.

De klant dient zijn oude meubels zelf weg te halen, gelieve steeds 2 à 4 man te voorzien voor zware goederen.

Indien Merckx Meubelen zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de leveringskosten zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst met een minimum van €185, te vermeerderen met de effectieve werktijd ter plaatse van de monteurs.

Indien de omstandigheden (bv: doorgang niet geschikt, onmogelijk tot het plaatsen van een ladderlift, ...) op het leveringsadres de levering onmogelijk maken kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. Merckx Meubelen is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

7.3 Wanneer Merckx Meubelen bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals door het boren van gaten in muren, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

8. WIJZIGING LEVERING EN STOCKAGE

8.1 De koper heeft het recht tot vijf werkdagen vóór de afgesproken leveringsdatum aan Merckx Meubelen te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. In het andere geval is hij aan Merckx Meubelen een forfaitaire vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van €150.

8.2 Bij bestelling conform de gangbare termijn van de leverancier, zoals weergegeven op de voorzijde van de verkoopovereenkomst, worden bestelde goederen - met inbegrip van goederen en onderdelen in de zin van artikel 2 - zonder vergoeding gestockeerd tot 2 weken na binnenkomst van de goederen, waarbinnen de koper de afhaling of effectieve levering dient uit te (laten) voeren. Indien op de verkoopovereenkomst een andere datum van afhaling of levering werd aangegeven start deze periode van 2 weken na de aangegeven datum.

De koper kan na deze periode een uitstel van levering of afhaling bekomen van 1 week, waarvoor per week een stockagevergoeding van €50 dient te worden voldaan bij aanvang van elke periode van 1 week. Merckx Meubelen is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van voormelde stockagekosten.

Bovendien dient uiterlijk 4 weken na binnenkomst van de goederen de volledige koopsom te zijn voldaan op rekening van Merckx Meubelen.

Na het verstrijken van een termijn van 2 maanden na binnenkomst van de goederen en in het geval dat de koper niet ingaat op schriftelijke verzoeken van Merckx Meubelen tot uitvoering van de overeenkomst is Merckx Meubelen gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen, met schadevergoeding. Bovendien zal conform artikel 8, het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatievergoeding.

Een nieuwe bestelling door dezelfde koper die al dan niet wordt samen gevoegd met eerdere bestellingen, zal geen aanleiding geven tot afwijken van bovenstaande voorwaarden.

Andere dan voormelde regelingen moeten uitdrukkelijk op de voorzijde van de oorspronkelijke verkoopovereenkomst worden vermeld.

8.3 Indien de voorziene of afgesproken levertermijn verlengd wordt door elementen buiten de wil van Merckx Meubelen, zoals bijvoorbeeld door vertragingen bij de toelevering aan Merckx Meubelen van goederen, is dit te beschouwen als overmacht en aanvaardt de koper deze mogelijke verlenging. Natuurrampen, pandemieën, aanslagen, cybercrime en hacking, stakingen, oorlog en andere zijn voorbeelden van overmacht. Indien er geen sprake is van overmacht en de initieel geschatte levertermijn zoals vermeldt op de voorzijde van de bestelling wordt met meer dan 6 extra weken overschreden kan de klant kosteloos annuleren of kan de klant kiezen voor een individuele compensatie in samenspraak met Merckx Meubelen.

9. EENZIJDIGE VERBREKING

Zo lang er geen goederen aan de koper zijn geleverd en er geen sprake is van contractuele wanprestatie, heeft de koper het recht de verkoopovereenkomst eenzijdig te verbreken. Wanneer de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij aan Merckx Meubelen een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan 50% van de totale som van de verkoop (meubelen en diensten) van de verkoopprijs voor gewone meubelen, 50% van de verkoopprijs voor toonzaalmodellen en meubelen op maat (oa. maatwerken en salons op maat gemaakt) en 50% van de verkoopprijs voor meubelen waarvan op de voorzijde van de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk wordt vermeldt dat het om “buitengewone meubelen” gaat. Bij eenzijdige verbreking, zal het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatievergoeding. In geval van misbruik door de koper (bijvoorbeeld wanneer de koper een uitvoering van de overeenkomst of levering herhaaldelijk tegenwerkt of uitstelt voor een periode meer dan 2 maanden na binnenkomst van de goederen) is eenzelfde annulatievergoeding van toepassing. Indien de klant een consument is, zal deze recht hebben op dezelfde vergoedingen als bepaald in dit artikel wanneer de overeenkomst verbroken wordt door Merckx meubelen.

10. WEBSITE / EMAIL / VERGELIJKBAAR / KLACHTEN

10.1 Het louter gebruik van de website, email of vergelijkbare middelen voor bestellingen geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Bij bestelling via website of email komt een overeenkomst tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Merckx Meubelen en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

11. VERZAKINGSRECHT.

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website of vergelijkbaar) geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering of afhaling. Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product zorgvuldig (zonder de verpakking te beschadigen) uitpakken of enkel gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – in de originele staat en in originele verpakking aan Merckx Meubelen retourneren, conform de door Merckx Meubelen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het niet zorgvuldig omspringen met goederen en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken. Elke terugzending dient vooraf gemeld aan Merckx Meubelen en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. Deze melding geschiedt bij voorkeur per e-mail via jason@merckxmeubelen.com. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping - https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf - maar hij is hiertoe niet verplicht. Eventueel gedane betalingen zullen conform WER art VI.50 6§3 worden teruggestort binnen de 14 dagen nadat de goederen zijn ontvangen door de verkoper of nadat de koper heeft aangetoond dat de goederen heeft teruggezonden (naar gelang welk tijdstip eerst valt), mits afhouding van de directe kosten van het terugzenden.

 

 

De zichttermijn is niet van toepassing op:

  • Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

  • Producten of diensten die met instemming en op vraag van de koper volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of uitgevoerd, of die een persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld artikelen besteld in een afwijkende kleur, afmeting of samenstelling, dan van de toonzaalmodellen of getoonde modellen op de website. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na samenstelling (opbouw) niet meer worden geretourneerd. De stukken kunnen afzonderlijk bezichtigd worden, maar wanneer zij gecombineerd tot een afgewerkt eindproduct kan dit product niet verder verkocht worden.

  • Maatwerk dat enkel geschikt is voor één koper, bijvoorbeeld op maat gemaakte kasten, dressings, en dergelijke.

  • Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken. Mbt matrassen wordt in concreto gekeken of deze kan gereinigd en opnieuw verkocht worden. Een schadevergoeding voor de waardevermindering door een buitengewoon gebruik is van toepassing.

  • Afgeprijsde producten of diensten (promoties, solden of andere actie’s).

De zichttermijn wordt gebruikt om de goederen na ontvangst te bezichtigen en te beoordelen, maar geeft geen recht aan de koper tot het kosteloos annuleren van een aankoop alvorens de goederen zijn ontvangen. In dit laatste geval is annulatie mogelijk conform artikel 9 van deze AV.

12. KLACHTEN

Klachten worden bij voorkeur via mail naar jason@merckxmeubelen.com, doch de verkoper informeert de koper eveneens over de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL  en/of via https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

13. PRIVACY

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van uw order of vraag, dit alles conform de geldende wetgeving (oa GDPR regelgeving). U kan uw gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

 

14. BEVOEGDE RECHTBANK - AANSPRAKELIJKHEID

Ingeval van geschil of betwistingen is alleen de Vrederechter van het 2e Kanton te Aalst of de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde bevoegd, afhankelijk van de waarde van de vordering, dan wel in voorkomend geval ‘de ondernemingsrechtbank gent afdeling Dendermonde’.

Indien de klant consument is , zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verwerende partij gevestigd is of waar de overeenkomst wordt uitgevoerd

Merckx Meubelen zal in het kader van extra-contractuele aansprakelijkheid/contractuele aansprakelijkheid na levering de nodige verzekering hebben afgesloten voor lichamelijke & materiële schade aan derden. Deze is echter gelimiteerd en deze verzekerden kunnen onder geen beding voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld worden, behoudens indien het gaat om lichamelijke schade.

 

 

15. RECUPEL

15.1. Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij (en onze partners) zorgen ervoor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.

15.2. Wij benadrukken dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen die verouderd, kapot of op het einde van hun levensduur zijn, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van de gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te geven bij een geschikt inzamelpunt, in onze winkel , of aan de leverancier.

bottom of page