Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.merckxmeubelen.com en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene voorwaarden van Merckx meubelen is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

DEFINITIE

Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.

AANKOOP EN BETALINGEN

De overeenkomst tussen Merckx meubelen en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Merckx meubelen gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Merckx meubelen behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij de grote orders, problemen bij vorige orders, bestellingen door minder jarigen of onvolledige bestel procedures.

Betaling van producten gekocht bij Merckx meubelen geschieden via bankoverschrijving of cash bij afhaling. Enkel bij afhaling kan per cash of per bancontact betaald worden.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

In geval van niet tijdige betaling is Merckx meubelen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of ( verder ) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

LEVERING EN LEVERTIJDEN

De door Merckx meubelen opgegeven levertijden weliswaar bij benadering zijn ook geen fatale termijnen. Na ontvangst van de bestelling hebben wij een uiterste levertermijn van 30 dagen, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Indien u een product besteld dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Levering geschiedt persoonlijk, per Post of via een koerierdienst.

Het bezorgen van de door u aangekochte producten betekent dat deze naast de bezorgauto worden afgezet dit op het aangegeven adres.

De levering of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wort dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Op meubelen waarvan de montage door de klant werd gedaan kan geen garantie gegeven worden en zal het eventueel monteren door ons nadien aangerekend worden tegen geldende tarieven alsook de transportkost naar het aangegeven adres.

Kit meubelen worden gedemonteerd geleverd.

Indien de chauffeur op de overeengekomen bezorg dag niemand op het bezorgadres aantreft, worden u, bij definitieve aflevering, extra bezorgkosten in rekening gebracht.

PRODUCTINFORMATIE

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Merckx meubelen is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door de leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Merckx meubelen doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Merckx meubelen u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door Merckx meubelen voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Merckx meubelen op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Merckx meubelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan

De websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

PRIJZEN

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden apart vermeld.

Als Merckx meubelen met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Merckx meubelen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Merckx meubelen of rechthoudende derden.

VRAGEN EN KLACHTEN

Normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkomingen geconstateerd, dan dient u deze binnen 5 kalenderdagen na levering aan Merckx meubelen te melden.

Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking en na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Merckx meubelen.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Merckx meubelen.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien waarop Merckx meubelen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Merckx meubelen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Merckx meubelen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Merckx meubelen haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Merckx meubelen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Merckx meubelen niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Merckx Meubelen BV

Moorselbaan 448

9300 Aalst

België

GARANTIEBEPALING

Merckx meubelen volgt de officiële garantierichtlijnen van de leveranciers, dit gaat gepaard met 2 jaar garantie.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Merckx meubelen en/of zijn leveranciers behalve de verzendingskosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons te krijgen, deze zijn voor rekening van de klant.

Op meubelen waarvan de montage door de klant werd gedaan kan geen garantie gegeven worden en zal het eventueel monteren door ons nadien aangerekend worden tegen geldende tarieven alsook de transportkost naar het aangegeven adres.

GEBREKEN

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?

Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een van de redenen.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 5 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de koper beperkt zicht tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Merckx meubelen behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 5 kalenderdagen.

GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Merckx meubelen, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

BEPERKING VAN AANSPRAAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Merckx meubelen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de versterkte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Merckx meubelen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Merckx meubelen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via aalst@merckxmeubelen.com De inhoud van de site ( link inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Merckx meubelen geeft geen garanties voor goed werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijk (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Merckx meubelen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een anderen inzonderheid als geval van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programma’s of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de Inhoud ervan. Merckx meubelen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vormen van schade door het gebruik ervan.